Ατρόμητος – ΑΕΚ:Τι θα γίνει με τον αγώνα

Ο αντικανονικός αγωνιστικός χώρος είναι ένας από τους λόγους αναβολής του παιχνιδιού σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου. Η τύχη του αγώνα Ατρόμητος – ΑΕΚ θα αποφασιστεί από τον αθλητικό δικαστή της Super League μετά την απόφαση του διαιτητή Μανούχου για μη διεξαγωγή της αναμέτρησης, με την ομάδα του Περιστερίου να κινδυνεύει να χάσει το παιχνίδι στα χαρτιά, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΚΑΠ.

«Η ματαίωση της διεξαγωγής ενός αγώνα, λόγω αντικανονικότητας του γηπέδου, συνεπάγεται σε βάρος της υπεύθυνης ομάδας που είναι γηπεδούχος, εκτός από τις άλλες συνέπειες και την υποχρέωση καταβολής των εξόδων του αγώνα (έξοδα μετακίνησης της αντίπαλης ομάδας, διαιτησίας, παρατηρητή αγώνα κ.λπ.) όπως αυτά προσδιορίζονται από τη διοργανώτρια» σημειώνεται στο άρθρο 9, παράγραφος 5 του ΚΑΠ.

Τι αναφέρει το άρθρο 23 του ΚΑΠ για υποβολή ενστάσεων

Ενστάσεις επιτρέπεται να υποβάλλονται μόνο από τις διαγωνιζόμενες ομάδες στους μεταξύ τους αγώνες, για τους παρακάτω αποκλειστικά λόγους:

α) Για αντικανονικότητα του γηπέδου (μη τήρηση των διατάξεων του άρθρου 9 του παρόντος Κανονισμού).

Το άρθρο 9 του ΚΑΠ

1. α) Ο αγωνιστικός   χώρος πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που καθορίζονται στους Κανόνες του Παιχνιδιού (Laws of the Game, άρθρο

2. α) Αγωνιστικός χώρος που δεν πληροί τις προδιαγραφές της παρ. 1, μπορεί να χαρακτηριστεί αντικανονικός μόνον πριν την έναρξη του αγώνα.

«Μόνος αρμόδιος ο διαιτητής»

Και συνεχίζει το άρθρο 9, στην παράγραφο 3:

3. Για τη δυνατότητα της διεξαγωγής ή όχι ενός αγώνα, λόγω αντικανονικότητας του γηπέδου, μόνος αρμόδιος να αποφασίσει είναι ο διαιτητής, ο οποίος στο Φύλλο Αγώνα (Φ.Α.) έχει υποχρέωση να αναγράφει κάθε σχετική παρατήρησή του.

Η φιλοξενούμενη ομάδα έχει το δικαίωμα να διατυπώνει αντιρρήσεις ή σχετική ένσταση κατ’ άρθρο 23 παρ. 1α του ΚΑΠ, με κατάθεση εγγράφου στον διαιτητή, υπογεγραμμένο από τον αρχηγό-ποδοσφαιριστή της ομάδας, το οποίο επισυνάπτεται στο Φ.Α. πριν από την έναρξη του αγώνα. Επίσης η γηπεδούχος έχει δικαίωμα να διατυπώνει αντιρρήσεις, αν ο διαιτητής θεωρήσει το γήπεδο αντικανονικό, με κατάθεση εγγράφου στον διαιτητή, υπογεγραμμένο από τον αρχηγό – ποδοσφαιριστή της ομάδας, το οποίο επισυνάπτεται στο Φ.Α. Ο διαιτητής κατά το κλείσιμο του Φ.Α. οφείλει να απαντήσει επί των θεμάτων του εγγράφου ή της ένστασης. Στην περίπτωση υποβολής ενστάσεως η αρμόδια Πειθαρχική Επιτροπή αποφασίζει για την τύχη αυτής και του αγώνα κατ’ άρθρα 23 και 24 του ΚΑΠ.

Το 30λεπτο

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 9 σημειώνεται ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις η σέντρα του αγώνα μπορεί να καθυστερήσει για 30 λεπτά:

4. Μετά την άφιξή του στο γήπεδο και τουλάχιστον μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα, ο διαιτητής, επιθεωρεί τον αγωνιστικό χώρο. Σε περίπτωση που διαπιστώσει ελλείψεις που καθιστούν το γήπεδο αντικανονικό, καλεί αμέσως τον αρχηγό της γηπεδούχου ομάδας και ζητά τη λήψη κάθε ενδεικνυόμενου μέτρου για την αποκατάσταση της κανονικότητας του γηπέδου, εφ’ όσον κατά την κρίση του διαιτητή, το μέτρο δεν θα έχει επακόλουθο την καθυστέρηση έναρξης του αγώνα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο διαιτητής δύναται να καθυστερεί κατά την κρίση του την έναρξη του αγώνα το πολύ έως τριάντα (30) λεπτά εφόσον πιθανολογεί ότι εντός του εν λόγω χρονικού διαστήματος μπορεί να αποκατασταθεί το πρόβλημα. Η γηπεδούχος ομάδα είναι υποχρεωμένη να συμμορφώνεται και να εκτελεί κάθε σχετική υπόδειξη του διαιτητή.

Η υπαιτιότητα

5. Η ματαίωση της διεξαγωγής ενός αγώνα, λόγω αντικανονικότητας του γηπέδου, συνεπάγεται σε βάρος της υπεύθυνης ομάδας που είναι γηπεδούχος, εκτός από τις άλλες συνέπειες (δηλ. του άρθρου 21 παρ. 3 Iδ του ΚΑΠ) και την υποχρέωση καταβολής των εξόδων του αγώνα (έξοδα μετακίνησης της αντίπαλης ομάδας, διαιτησίας, παρατηρητή αγώνα κ.λπ.) όπως αυτά προσδιορίζονται από τη διοργανώτρια.

Laws of the game

Οι κανόνες παιχνιδιού είναι ξεκάθαροι όσον αφορά τα τέρματα:

Στο άρθρο 10 τονίζονται τα εξής:

Ένα τέρμα πρέπει να είναι τοποθετημένο στο κέντρο κάθε γραμμής τέρματος. Το κάθε τέρμα αποτελείται από δυο κάθετα δοκάρια σε ίση απόσταση από τα κοντάρια με σημαία των κόρνερ και συνδέονται στο επάνω τμήμα τους από ένα οριζόντιο δοκάρι. Τα κάθετα και το οριζόντιο δοκάρι πρέπει να είναι κατασκευασμένα από εγκεκριμένο υλικό και να μην είναι επικίνδυνα. Τα κάθετα και το οριζόντιο δοκάρι και των δύο τερμάτων θα πρέπει να είναι ιδίου σχήματος, δηλ. τετράγωνο, ορθογώνιο, κυκλικό, ελλειπτικό ή ένας συνδυασμός αυτών των επιλογών.

Συνιστάται κάθε τέρμα, που χρησιμοποιείται σε μια επίσημη διοργάνωση υπό την αιγίδα της FIFA ή των Συνομοσπονδιών, να πληροί τις προδιαγραφές του Προγράμματος Ποιότητας της FIFA για τα Τέρματα Ποδοσφαίρου. Η απόσταση μεταξύ των κάθετων δοκαριών είναι 7,32 μέτρα (8 γιάρδες) και η απόσταση από το χαμηλότερο άκρο του οριζόντιου δοκαριού με το έδαφος είναι 2,44 μέτρα (8 πόδια). Η θέση των κάθετων δοκαριών, σε σχέση με την γραμμή του τέρματος, πρέπει να είναι σύμφωνη με τα γραφικά της επόμενης σελίδας Το οριζόντιο και τα κάθετα δοκάρια πρέπει να έχουν χρώμα λευκό και το ίδιο πλάτος και πάχος, όχι πάντως μεγαλύτερο από 12 εκατοστά.

Ένσταση

Η ένσταση για αντικανονικό αγωνιστικό χώρο δεν γίνεται στο φύλλο αγώνα αλλά στη διοργανώτρια αρχή.

«Στα επαγγελματικά πρωταθλήματα, μόνο η ένσταση πλαστοπροσωπίας ποδοσφαιριστή, καταχωρείται στο Φ.Α.» τονίζεται στον ΚΑΠ.

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 23, σημειώνονται τα εξής: Για τις λοιπές ενστάσεις που δεν καταχωρούνται στο Φ.Α. τόσο στα επαγγελματικά όσο και στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα ισχύουν τα εξής:

α) Υποβάλλονται στη διοργανώτρια, με υπόμνημα στο οποίο θα αναφέρονται συγκεκριμένα οι λόγοι υποβολής τους, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών μετά τη τέλεση του αγώνα (μη συνυπολογιζόμενης αυτής).

β) Το υπόμνημα είτε κατατίθεται στο πρωτόκολλο της διοργανώτριας είτε αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax επί ποινή απαραδέκτου εντός της ανωτέρω προθεσμίας και παράλληλα αποστέλλεται υποχρεωτικά και με συστημένη επιστολή ή με αποδεικτικό επίδοσης, που κατατίθενται στο πρωτόκολλο της διοργανώτριας

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours